Algemene voorwaarden Key4Music

1. Aanmelding
Aanmelding kan uitsluitend plaatsvinden door middel van een volledig ingevuld online inschrijfformulier.
Leslocatie, dag en tijd vindt plaats in overleg. Na ontvangst van het inschrijfformulier ontvangt u per mail een bevestiging van de administratie.

2. Algemeen
Als het inschrijfformulier vóór 1 juli van het nieuwe cursusjaar door Key4Music is ontvangen, ontvangt u voor de zomervakantie bericht over plaatsing. Leerlingen die zich na 1 juli voor het nieuwe cursusjaar aanmelden, krijgen binnen 2 dagen bericht of ze geplaatst kunnen worden.

3. Inschrijftermijn en opties muzieklessen
Inschrijving voor de muzieklessen geldt voor:
* Een heel cursusjaar of voor een resterend cursusjaar bij instroming.
* .10 lessenkaart (half jaar geldig en afname van tenminste 2 lessen per maand).
* Cursusblok naar keuze.

4. Opties betaling lesgeld
Lesprijs reguliere lessen is gebaseerd op 38 lessen per cursusjaar verdeeld over 11-maandelijkse termijnen.
Bij instroom vindt er een verrekening plaats.
U kiest voor:
* betaling ineens (en extra 2% korting van toepassing op een volledig cursusjaar van 38 lessen)
* betaling in maandelijkse termijnen.
* Per gemeente wordt u geïnformeerd over de subsidiemogelijkheden en de verwerking ervan in de lesgelden.
* Contant betalen is niet mogelijk.
* Key4Music wordt gemachtigd de lesgelden automatisch te incasseren.

5. Betalingsverplichting
De betalingsverplichting wordt aangegaan voor het totale cursusbedrag. Bij het niet of niet tijdig nakomen van de betalingsverplichting behoudt Key4Music zich het recht voor de leerling de verdere toegang tot de lessen te ontzeggen. Bovendien wordt de vordering uit handen gegeven aan een incassobureau. De eventuele incassokosten komen voor rekening van de betalingsplichtige.

6. Opzegging/beëindiging van de lessen gedurende de looptijd van de cursus.
* Opzeggen van de reguliere wekelijkse en 2-wekelijkse lessen kan niet gedurende een lopend of nog resterend cursusjaar.
Na de laatste les van een 10 lessenkaart of een afgerond lesblok kan men wel per direct stoppen.

* Opzegging van de lessen is alleen mogelijk door middel van opzegging per mail, naar: administratie@key4music.com De opzegging c.q. beëindiging wordt pas geacht te zijn ingegaan, nadat de leerling van Key4Music dienaangaande een bevestiging heeft ontvangen.

* Opzegging wekelijkse en 2-wekelijkse lessen dient uiterlijk 5 juli van het cursusjaar aan de administratie kenbaar te zijn gemaakt per mail.
Je wordt dan als leerling uitgeschreven en de incasso zal worden stopgezet.

7. Restitutie lesgeld voor reguliere wekelijkse en 2-wekelijkse lessen
Restitutie van lesgeld kan alleen in de onderstaande gevallen:
a) langdurige ziekte van de leerling, na 6 weken en in overleg met de directie
b) ongeschiktheid van de leerling (beëindiging vindt plaats in overleg tussen docent, ouders/leerling en directie van Key4Music);
c) overlijden van de leerling
d) verhuizing waardoor lessen volgen niet meer in de woonplaats mogelijk is.
e) Key4Music garandeert dat een jaarcursus 38 lessen biedt. Is er meer lesuitval door of vanwege Key4Music, dan vindt restitutie van lesgeld plaats ten bedrage van 38 minus het aantal werkelijk genoten lessen.
f) Bij kortere cursussen wordt restitutie verleend als er meer dan 1 les uitvalt, veroorzaakt door of vanwege Key4Music. Key4Music streeft er naar lesuitval tot een minimum te beperken, door vervangende lessen aan te bieden.
Voor de onder e) en f) genoemde situaties vindt aan het einde van de cursus automatisch herberekening van het lesgeld en restitutie van de niet genoten lessen plaats.

8. Lesmateriaal/leermiddelen
De kosten van lesmaterialen en leermiddelen zijn voor rekening van de leerling.

9. Tarieven
De cursustarieven voor het nieuwe cursusjaar worden elk jaar geïndexeerd op 1 augustus.

10. Lesovereenkomst
- De inschrijving worden geacht te zijn aangegaan voor de duur van de cursus.
De aangegane lesovereenkomst eindigt automatisch bij het verstrijken van de cursusduur.
- Inschrijving voor de reguliere lessen, anders dan een korte cursus, wordt na ieder cursusjaar zonder tegenbericht van opzegging voortgezet voor een nieuw cursusjaar.
Tenzij men uiterlijk vóór 5 juli van het volgende cursusjaar per mail aan de administratie opzegt.

11. Afwezigheid van de leerling
Afwezigheid van de leerling dient zo tijdig mogelijk te worden gemeld bij de docent. Dit kan via WhatsApp of per sms.

Niet gevolgde lessen door afwezigheid van de leerling hoeven niet door de docent te worden ingehaald.

12. Afwezigheid docent
Als de docent zelf afwezig is wordt de les altijd op een alternatief moment in overleg ingehaald.
Key4Music verplicht zich tijdelijke of permanente vervanging van een docent gedurende het schooljaar zo veel mogelijk te beperken. Key4Music is niet verplicht de redenen van vervanging van een docent mee te delen aan de leerling. De leerling kan aan vervanging van de docent geen rechten ontlenen (opzegging of restitutie).

13. Beeldmateriaal
Key4Music behoudt zich het recht voor foto’s en video’s van lessen en optredens te gebruiken in haar publiciteitsmateriaal en – middelen. Indien u hier bezwaar tegen heeft kunt u dat bij ons per mail kenbaar maken.

Informatie
Lessen
Nieuws
Docenten Team
Foto's
Video en Muziek