Algemene voorwaarden Key4Music 

1. Aanmelding 
Aanmelding kan uitsluitend plaatsvinden door middel van een volledig ingevuld online inschrijfformulier. Leslocatie, dag en tijd vindt plaats in overleg. Na ontvangst van het inschrijfformulier ontvangt u per mail een bevestiging van de administratie.

2. Algemeen 
Indien het inschrijfformulier vóór 1 juli van het nieuwe cursusjaar door Key4Music is ontvangen, ontvangt u voor de zomervakantie bericht over plaatsing. Leerlingen die zich na 1 juli voor het nieuwe cursusjaar aanmelden, krijgen binnen 2 dagen bericht of ze geplaatst kunnen worden.

3. Inschrijftermijn en opties muzieklessen

Inschrijving voor de muzieklessen geldt voor:
1. Een heel cursusjaar of voor een resterend cursusjaar bij instroming.
2. 10 lessenkaart
3. Afgerond lesblok

4. Wachtlijst 
Leerlingen die bij aanvang van het cursusjaar niet geplaatst kunnen worden, worden op een wachtlijst gezet. Indien zich in de loop van het schooljaar een mogelijkheid tot plaatsing voordoet, wordt de desbetreffende leerling door Key4Music benaderd.

5. Opties betaling lesgeld
Lesprijs reguliere lessen is gebaseerd op 38 lessen per cursusjaar.
Bij instroom vindt er een verrekening plaats.
U kiest voor:

- betaling ineens (2% korting)
- betaling in 2 termijnen (voor leerlingen t/m 18 jr uit gemeente Oirschot interessant ivm subsidie)
- betaling in 4 termijnen
- betaling per maand (gelijke maandelijkse delen van september t/m juli in 11 termijnen)
Key4Music wordt gemachtigd de lesgelden automatisch te incasseren totdat u de machtiging intrekt.

6. Betalingsverplichting 
De betalingsverplichting wordt aangegaan voor het totale cursusbedrag. Bij het niet of niet tijdig nakomen van de betalingsverplichting behoudt Key4Music zich het recht voor de leerling de verdere toegang tot de lessen te ontzeggen. Bovendien wordt de vordering uit handen gegeven aan een incassobureau. De eventuele incassokosten komen voor rekening van de betalingsplichtige. Contant betalen is niet mogelijk.

 

7. Opzegging/beëindiging van de lessen gedurende de looptijd van de cursus. Opzegging c.q. beëindiging van de lessen gedurende de looptijd van de cursus is alleen mogelijk door middel van opzegging per mail, naaradministratie@key4music.comDe opzegging c.q. beëindiging wordt pas geacht te zijn ingegaan, nadat de leerling van Key4Music dienaangaande een bevestiging heeft ontvangen.
Opzeggen van de lessen kan niet gedurende een lopend of nog resterend cursusjaar. 
Na de laatste les van een 10 lessenkaart of een afgerond lesblok kan men per direct stoppen.


Opzegging wekelijkse en 2-wekelijkse lessen dient uiterlijk 5 juli van het cursusjaar 2020-2021 aan de administratie kenbaar te zijn gemaakt per mail.
Je wordt dan als leerling uitgeschreven en de incasso zal worden stopgezet.

8. Restitutie lesgeld voor reguliere wekelijkse en 2-wekelijkse lessen 
Restitutie van lesgeld kan alleen in de onderstaande gevallen:
a) langdurige ziekte van de leerling, na 6 weken en in overleg met de directie
b) ongeschiktheid van de leerling (beëindiging vindt plaats in overleg tussen docent, ouders/leerling en management van Key4Music);
c) overlijden van de leerling
d) verhuizing waardoor lessen volgen niet meer in de woonplaats mogelijk is.
e) Key4Music garandeert dat een jaarcursus 38 lessen biedt. Is er meer lesuitval door of vanwege Key4Music, dan vindt restitutie van lesgeld plaats ten bedrage van 38 minus het aantal werkelijk genoten lessen.
f) Bij kortere cursussen wordt restitutie verleend als er meer dan 1 les uitvalt, veroorzaakt door of vanwege Key4Music. Key4Music streeft er naar lesuitval tot een minimum te beperken, door vervangende lessen aan te bieden.
Voor de onder e) en f) genoemde situaties vindt aan het einde van de cursus automatisch herberekening van het lesgeld en restitutie van de niet genoten lessen plaats. 

9. Lesmateriaal/leermiddelen 
De kosten van lesmaterialen en leermiddelen zijn voor rekening van de leerling.

10. Tarieven 
De cursustarieven voor het nieuwe cursusjaar worden elk jaar geïndexeerd op 1 augustus.

 

 

11. Lesovereenkomst 
- De inschrijving worden geacht te zijn aangegaan voor de duur van de cursus.
De aangegane lesovereenkomst eindigt automatisch bij het verstrijken van de cursusduur.
- Inschrijving voor instrumentale of zanglessen wordt in overleg na ieder cursusjaar voortgezet en bevestigt per mail op aanvraag van de administratie.
Tenzij men uiterlijk vóór 5 juli van het volgende cursusjaar per mail opzegt.

12. Afwezigheid van de leerling 
Afwezigheid van de leerling dient zo tijdig mogelijk te worden gemeld bij de docent. Dit kan via WhatsApp of per sms. Niet gevolgde lessen door afwezigheid van de leerling hoeven niet door de docent te worden ingehaald.

13. Afwezigheid docent Indien de docent zelf afwezig is wordt de les altijd op een alternatief moment in overleg ingehaald.
Key4Music verplicht zich tijdelijke of permanente vervanging van een docent gedurende het schooljaar zo veel mogelijk te beperken. Key4Music is niet verplicht de redenen van vervanging van een docent mee te delen aan de leerling. De leerling kan aan vervanging van de docent geen rechten ontlenen (opzegging of restitutie).

14. Beeldmateriaal 

Key4Music behoudt zich het recht voor foto’s en video’s van lessen en optredens te gebruiken in haar publiciteitsmateriaal en – middelen. Indien u hier bezwaar tegen heeft kunt u dat bij ons per mail kenbaar maken. 

Informatie
Lessen
Nieuws
Docenten Team
Foto's
Video en Muziek