Algemene voorwaarden Key4Music

1. Aanmelding

Aanmelding kan uitsluitend plaatsvinden door middel van een volledig ingevuld aanmeldingsformulier. U vindt dit op de website onder kopje informatie. Leslocatie, dag en tijd vindt plaats in overleg. Na ontvangst van het inschrijfformulier ontvangt u per mail een bevestiging van de administratie.


2. Plaatsing

2.1 Algemeen

- Indien het aanmeldingsformulier vóór 1 juli van het nieuwe cursusjaar door Key4Music is ontvangen, ontvangt u voor de zomervakantie bericht over plaatsing.
Leerlingen die zich na 1 juli voor het nieuwe cursusjaar aanmelden, krijgen binnen 2 dagen bericht of ze geplaatst kunnen worden. Pas nadat afspraken zijn gemaakt over de lesdag en lestijd, en deze per mail door de cursistenadministratie zijn bevestigd, is de plaatsing een feit. 

2.2 Reguliere muzieklessen gemeente Best en andere gemeentes (m.u.v. Son&Breugel en Oirschot)

- Inschrijving geldt voor tenminste een periode van 6 aaneengesloten maanden.

Reguliere muzieklessen gemeente Son&Breugel en Oirschot.
Inschrijving geldt voor een heel cursusjaar of voor een resterend cursusjaar bij instroming. Dit i.v.m. de verstrekte subsidie door de gemeente.

2.3 Korte cursussen 

Leerlingen die zich aanmelden voor korte cursussen, krijgen uiterlijk één week voor de start van de cursus via e-mail bericht over het al of niet doorgaan van de cursus en over hun plaatsing. 

2.4 Wachtlijst 

Leerlingen die bij aanvang van het cursusjaar niet geplaatst kunnen worden, worden op een wachtlijst gezet. Indien zich in de loop van het schooljaar een mogelijkheid tot plaatsing voordoet, wordt de desbetreffende leerling door Key4Music benaderd.

3. Betaling lesgeld 

3.1 Betaling van de lesgelden kan op twee manieren plaatsvinden:

- kortlopende cursussen of workshops op factuurbasis. U maakt zelf het cursusgeld over.
- (twee)wekelijkse reguliere lessen uitsluitend via een automatische incasso.
Betaling via automatische incasso wordt gedaan in 11 gelijke delen, verdeeld over 11 maanden (sep. t/m juli). Key4Music wordt gemachtigd de lesgelden automatisch te incasseren totdat u de machtiging intrekt. 

3.2 Korte cursussen (10 lessenkaarten en workshops) 

Betaling van korte cursussen kan uitsluitend in één keer plaatsvinden door middel van eenmalige automatische incasso of een factuur. 

3.3 Betalingsverplichting 

De betalingsverplichting wordt aangegaan voor het totale cursusbedrag. Bij het niet of niet tijdig nakomen van de betalingsverplichting behoudt Key4Music zich het recht voor de leerling de verdere toegang tot de lessen te ontzeggen. Bovendien wordt de vordering uit handen gegeven aan een incassobureau. De eventuele incassokosten komen voor rekening van de betalingsplichtige. Contant betalen is niet mogelijk.

4. Opzegging/beëindiging van de lessen gedurende de looptijd van de cursus 

Voor muzieklessen die voor de eerste keer worden aangegaan, vindt een overeenkomst plaats voor ten minste 6 aaneengesloten maanden. Hierna is opzegging per maand mogelijk met inachtneming van 1 volle maand opzegtermijn.

5. Restitutie lesgeld voor reguliere wekelijkse en 2 wekelijkse lessen 

Restitutie van lesgeld terwijl de opzegtermijn van 6 maanden nog niet verstreken is vindt plaats in de onderstaande gevallen: 

a) langdurige ziekte van de leerling, na 6 weken en in overleg met de directie
b) ongeschiktheid van de leerling (beëindiging vindt plaats in overleg tussen docent, ouders/leerling en management van Key4Music); 

c) overlijden van de leerling

Opzegging c.q. beëindiging van de lessen gedurende de looptijd van de cursus is alleen mogelijk door middel van opzegging per mail, naar: info@key4music.com. De opzegging c.q. beëindiging wordt pas geacht te zijn ingegaan, nadat de leerling van Key4Music dienaangaande een bevestiging heeft ontvangen. Restitutie van lesgeld vindt uitsluitend plaats onder de in artikel 5 genoemde voorwaarden.
In de onder a) tot en met c) genoemde gevallen, dient een schriftelijk verzoek te worden gericht aan de leerlingenadministratie, Zandweg 9, 5683 CK, Best. 

d) Key4Music garandeert dat een jaarcursus 38 lessen biedt. Is er meer lesuitval door of vanwege Key4Music, dan vindt restitutie van lesgeld plaats ten bedrage van 38 minus het aantal werkelijk genoten lessen. 

e) Bij kortere cursussen wordt restitutie verleend als er meer dan 1 les uitvalt, veroorzaakt door of vanwege Key4Music. Key4Music streeft er naar lesuitval tot een minimum te beperken, door vervangende lessen aan te bieden.
Voor de onder d) en e) genoemde situaties vindt aan het einde van de cursus automatisch herberekening van het lesgeld en restitutie van de niet genoten lessen plaats.

6. Afwezigheid docent 

Lessen die door afwezigheid van de docent uitvallen, worden altijd ingehaald door de betreffende docent of vervangen door een andere docent.

7. Lesmateriaal/leermiddelen 

De kosten van lesmaterialen en leermiddelen zijn voor rekening van de leerling.

8. Tarieven 

De cursustarieven voor het nieuwe cursusjaar worden elk jaar geïndexeerd op 1 augustus . 


9. Lesovereenkomst 

Aanmeldingen/lesovereenkomsten worden geacht te zijn aangegaan voor de duur van de cursus. De aangegane lesovereenkomst eindigt automatisch bij het verstrijken van de cursusduur. Inschrijving voor instrumentale of zanglessen worden het daaropvolgende cursusjaar stilzwijgend voortgezet, tenzij deze vóór 1 juni van het volgende cursusjaar per mail wordt opgezegd.

10. Afwezigheid van de leerling 

Afwezigheid van de leerling dient zo tijdig mogelijk te worden gemeld bij de docent. Dit kan via WhatsApp of per sms. Niet gevolgde lessen hoeven niet door de docent te worden ingehaald. Restitutie van niet gevolgde lessen vindt alleen plaats onder de in artikel 5 genoemde voorwaarden.

11. Wijzigingen gedurende het schooljaar 

11.1 Wijziging in groepsgrootte 

Vermindering van groepsgrootte gedurende het schooljaar, door het vertrek van leerlingen, heeft geen invloed op het te betalen tarief van de leerlingen die de lessen vervolgen. Wel behoudt Key4Music zich het recht voor, deze leerling(en) indien mogelijk en na overleg, in een andere groep te plaatsen, of de lesduur naar rato te verkorten. Indien het in het volgende jaar om welke reden dan ook niet mogelijk is aan leerlingen die de lessen vervolgen een gelijke lesvorm aan te bieden, behoudt Key4Music zich het recht voor de leerling een andere lesvorm tegen het daarvoor geldende tarief aan te bieden. Leerlingen die zich hiermee niet kunnen verenigen, kunnen opzeggen zonder dat zij zijn gehouden aan de in artikel 4 genoemde voorwaarden. 

11.2 Vervanging docent 

Key4Music verplicht zich tijdelijke of permanente vervanging van een docent gedurende het schooljaar zo veel mogelijk te beperken. Key4Music is niet verplicht de redenen van vervanging van een docent mee te delen aan de leerling. De leerling kan aan vervanging van de docent geen rechten ontlenen (opzegging of restitutie).

12. Beeldmateriaal 

Key4Music behoudt zich het recht voor foto’s en video’s van lessen en optredens te gebruiken in haar publiciteitsmateriaal en – middelen. Indien u hier bezwaar tegen heeft kunt u dat bij ons per mail kenbaar maken.

Informatie
Lessen
Nieuws
Docenten Team
Foto's
Video en Muziek